T.C.
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1-  Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi, Müftülük Sitesi, 84 ada, 2 parsel, 3.704,72 m2 yüzölçümlü 4 katlı kagir binanın Zemin kat (Bağımsız bölüm 1 ve eklenti E:4) arsa payı 1066/2400 bulunan işyerinin satış ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.
                a) 3213 sayılı Maden Kanununu ve 1(a) Grubu Madenlerle ilgili Uygulama Yönetmeliğinin İlgili maddeleri uyarınca Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan aşağıda İli,İlçesi,Mevkii,Pafta No,su ve muhammen bedeli İle Geçici Teminatı  yazılı bulunan 1 (a) Grubu Kum-Çakıl Maden Sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulüyle 5 (beş) yıl süre ile Kiraya verilecektir.
2- Satış için tespit edilen Zemin kat (Bağımsız bölüm 1 ve eklenti E:4) arsa payı 1066/2400 bulunan işyerinin imarla ilgili her türlü vergi, resim harçlarla ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. Resmi Gazetede yayımlanarak 03 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren 29968 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5’inci Maddesi gereği İl Özel idaresinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı KDV’den istisnadır.
3- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40.Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1.Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere;”kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
              Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle,bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
             Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.” denilmektedir.
4- İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
5- İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
6- Satış ve kira ihalesi yapılacak olan söz konusu işyeri ile kum-çakıl ocağına ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde)görülebilir.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ,
                a-Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.
                b- İç Zarf (Teklif Zarfı)
                c-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,
                d- Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
                e-Tebliğe esas İkametgah belgesi,
                f-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı  belgeler(Oda kaydı,Ticaret Sicil Gazetesi)
                g-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
                h-Yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza sirküsü.
                j- Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge,
8- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
9- Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İLAN OLUNUR.
 
SIRA NO
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ve TAPU KAYDI
YÜZÖLÇÜMÜ
VASFI
İMAR DURUMU      
 HİSSE
TOPLAM           MUHAMMEN              BEDEL TL.      
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI           (TL
 
İHALE TARİH VE SAATİ
1

Atatürk Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi, Müftülük Sitesi, 84 ada, 2 parsel

3.704,72 m2
Dört Katlı binanın zemin+ bodrum
Ticari Alan
1066/ 2400
22.000.000,00
660.000,00
 
28.03.2018   10:30
 
SIRA NO
İLİ
İLÇESİ
MEVKİ
YÜZ
ÖLÇÜMÜ
M2
PAFTA NO
TOPLAM           MUHAMMEN              BEDEL TL
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL
İHALE TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
Erzincan
Tercan   
Kargın Beldesi,Karasu Irmağı Mevkiinde
5080,00
İ44-d2
168.005,76
5.040,17
28.03.2018
10,45
 
 
 
 
İHALE EDİLECEK SAHA KOORDİNATLARI:
DÜZLEM
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y (SAĞA)
604231
604177
604218
604240
604277
X (YUKARI)
4392313
4392314
4392375
4392436
4392423